Gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid en rechten en plichten van de zieke werknemer

Ziekmelden
U moet zich persoonlijk vóór werktijd telefonisch ziekmelden bij uw directe leidinggevende of plaatsvervanger. Daarnaast belt u naar Integralis Arbo, tussen 9.00 en 10.30 uur op telefoonnummer 088-0990661. Ziekmelding door iemand anders dan uzelf is ongewenst, behalve als dat door uw medische toestand niet anders kan.

Wordt u gedurende de werkdag ziek? Dan meldt u zich direct ziek bij uw leidinggevende en bij Integralis Arbo.

De Integralis methode: ziekmelden tussen 9.00 en 10.30 uur via 088- 0990661

Gegevens bij ziekmelding
Bij ziekmelding aan Integralis Arbo geeft u de volgende gegevens door:

  • Reden van ziekmelding en datum eerste ziektedag.
  • De vermoedelijke duur van de ziekte.
  • Het verpleegadres.
  • Het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
  • De naam en het telefoonnummer van de huisarts of specialist en eventuele medicatie.

Deze informatie wordt doorgegeven aan de casemanager of verzuimcoördinator van Integralis Arbo die de verdere procedure bij arbeidsongeschiktheid afhandelt. Bij opname in het ziekenhuis of een verpleeginrichting moet u ook het adres en de afdeling vermelden. Ook over de geschatte opnameduur moet u ons informeren.

Raadplegen (huis)arts
Het is in uw belang dat u zich binnen redelijke termijn onder behandeling van uw (huis)arts stelt en de voorschriften van uw arts opvolgt.

Uw verblijfadres
U moet ervoor zorgen dat bij ziekmelding en gedurende de ziekteperiode het juiste verpleegadres en telefoonnummer bij uw werkgever bekend zijn. Wijziging van het (verpleeg)adres moet u onmiddellijk doorgeven aan de werkgever.

Thuisblijven
In principe verblijft u op uw verpleegadres. Indien het de genezing niet belemmert en de behandeld arts of therapeut hiertegen geen bezwaar heeft, mag u buitenshuis zijn. Het kan namelijk zijn dat u voor doktersbezoek en/of medische behandelingen weg moet. Dit kan ook op advies van Integralis zijn.

Mocht er een huisbezoek worden afgelegd, dan zullen wij dit vooraf laten weten. Dit kan zowel op verzoek van werknemer als werkgever. Integralis mag nadere inlichtingen bij de behandelaar inwinnen, wij zullen u hiervoor vooraf toestemming vragen.

Integralis denkt met u mee! We bespreken wanneer het kan, de mogelijkheden die er zijn om sneller van uw klachten af te komen.

Bezoek mogelijk maken
Tijdens een verzuimperiode moet u altijd bereikbaar zijn voor de verzuimbegeleider en bedrijfsarts van Integralis, en hen in staat stellen u te bezoeken. Bij bijzonderheden, bijvoorbeeld een kapotte bel, moet u maatregelen nemen om een bezoek toch mogelijk te maken.

Zorg ervoor dat u bereikbaar bent tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

Eigen verklaring van Integralis
Ontvangt u een ‘Eigen Verklaring’ van Integralis? Dan moet u de verklaring direct invullen en per ommegaande aan Integralis terugsturen. Deze verplichting geldt ook als u dat niet zelf kan, of als u in het ziekenhuis bent opgenomen.

Retourneer altijd direct de ‘Eigen Verklaring’ van Integralis.

Oproep spreekuur Integralis Arbo
Heeft u uw werkzaamheden nog niet hervat? Dan dient u gehoor te geven aan een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts of casemanager. Heeft u een geldige reden om niet naar de afspraak te komen? Geef dat dan direct aan ons door via 088-0990661.

U bent verplicht om naar een oproep van de bedrijfsarts gaan.

Genezing bevorderen
U dient zich tijdens uw arbeidsongeschiktheid zodanig te gedragen, dat genezing niet wordt belemmerd.

Het verrichten van werkzaamheden
U mag tijdens de arbeidsongeschiktheid geen werk verrichten behalve werkzaamheden die voor herstel zijn voorgeschreven of waarvoor u toestemming heeft van de bedrijfsarts.

Uw werkgever kan u aangepaste werkzaamheden laten verrichten op advies van Integralis. U bent verplicht om hieraan gehoor te geven. De werkzaamheden mogen het herstel echter niet nadelig beïnvloeden.

We zijn verplicht om direct te kijken naar de mogelijkheden die u wèl hebt. Uw werkgever kan mede bepalen dat u aangepaste werkzaamheden moet uitvoeren.

Op vakantie terwijl u ziek bent
Verblijf op een (buitenlands) vakantieadres gedurende de ziekteperiode mag alleen als u daarvoor toestemming heeft van uw werkgever. Integralis adviseert de werkgever hierin en schakelt zo nodig de bedrijfsarts in. U dient tenminste één week voorafgaand aan de vakantie toestemming aan te vragen bij uw werkgever.

Ziek melden terwijl u op vakantie bent
Indien u arbeidsongeschikt raakt op vakantie of tijdens een verblijf in het buitenland, dient u zich zo snel mogelijk – echter altijd binnen 24 uur -, arbeidsongeschikt te melden bij uw leidinggevende. Tijdens collectieve vakantiesluiting van het bedrijf moet u zich rechtstreeks ziekmelden bij Integralis Arbo op 088-099 066 1. Vervolgens moet u bij de bedrijfsarts een medisch attest kunnen overleggen van de behandeld arts in het buitenland, waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt was.

Wanneer Integralis Arbo het noodzakelijk acht, kunt u worden opgeroepen voor een achterafcontrole om de periode van arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie te beoordelen. Medische verklaringen van de behandeld arts in het buitenland moet u dan meebrengen.

Werkhervatting
U dient uw werkzaamheden volledig of gedeeltelijk te hervatten zodra u hiertoe in staat bent. U hoeft niet op toestemming te wachten van Integralis. U meldt de werkhervatting bij uw directe leidinggevende en administratie?. Ook als de werkhervatting was afgesproken bij telefonische controle of huisbezoek.
Kunt u uw werkzaamheden niet op de afgesproken datum hervatten, dan vragen wij u in de ochtend voor 10.00 uur te bellen naar 088-0660991.

Kunt u nog niet aan het werk op de afgesproken datum? Dan moet u Integralis Arbo daarvan op de hoogte stellen.

Sancties
Als Integralis Arbo een overtreding van de gedragsregels constateert, wordt de werkgever hierover geïnformeerd. De werkgever is gerechtigd om in geval van overtreding van de bepalingen sancties te treffen. De sancties kunnen variëren van het aanmerken van de eerste dag van arbeidsongeschiktheid als een opgenomen verlofdag, tot het beperken van het salaris tot 70%. U kunt tegen een opgelegde sanctie in beroep gaan bij de burgerlijk rechter.

Mail verzuim@integralis.nl